Privacy Policy

Verantwoordelijke voor de verwerking – Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Identity: Xiaomi Base
Registered Office: Stadsplateau 7, Utrecht, Nederland
Email: hallo@xiaomibase.nl
Contact: Daan Meijer
Domain name: xiaomibase.nl

Doeleinden

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 informeren wij u dat wij de door u verstrekte gegevens zullen verwerken voor:

 • Het beheren van het contracteren van diensten die je afsluit via het Platform, evenals de bijbehorende facturering en levering.
 • Periodiek berichten sturen over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot de door Xiaomi Base ontwikkelde activiteiten, op welke manier dan ook (telefoon, post of e-mail), tenzij anders aangegeven of de gebruiker zich hiertegen verzet of zijn toestemming intrekt.
 • Om commerciële en/of promotionele informatie te sturen met betrekking tot de gecontracteerde dienstensector en toegevoegde waarde voor eindgebruikers, tenzij anders aangegeven of de gebruiker zich hiertegen verzet of zijn toestemming intrekt.
 • Om te voldoen aan wettelijk vastgestelde verplichtingen en om de naleving van contractuele verplichtingen te controleren, met inbegrip van fraudepreventie.
 • Doorgeven van gegevens aan agentschappen en autoriteiten, mits vereist in overeenstemming met wettelijke en regelgevende bepalingen.

Gegevenscategorieën – Welke gegevens verwerken we?

Afgeleid van de bovengenoemde doeleinden beheren we bij Xiaomi Base de volgende categorieën gegevens:

 • Gegevens identificeren
 • Metagegevens elektronische communicatie
 • Commerciële informatiegegevens. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij toestemming van deze derden te hebben en verplicht hij/zij zich tot overdracht van de informatie in deze clausule, waarbij Xiaomi Base wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband.
 • Xiaomi Base kan echter controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, waarbij de juiste due diligence-maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming.

Legitimatie – Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van gegevens voor het verzenden van periodieke nieuwsbrieven (newslettering) over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot onze professionele activiteit is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, die uitdrukkelijk verzocht heeft om een dergelijke verwerking uit te voeren, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Daarnaast is de rechtmatigheid voor de verwerking van gegevens met betrekking tot aanbiedingen of samenwerkingen gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die zijn gegevens verstuurt, die op elk moment kan worden ingetrokken, hoewel dit invloed kan hebben op de mogelijke soepele communicatie en obstructie van processen die u wilt uitvoeren.

Tot slot kunnen de gegevens worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Xiaomi Base.

Bewaartermijn – Hoe lang bewaren we je gegevens?

Xiaomi Base bewaart de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld, zolang u de verleende toestemming niet intrekt. Vervolgens zal het, indien nodig, de informatie geblokkeerd houden voor de wettelijk vastgestelde perioden.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens kunnen worden ingezien door de leveranciers die diensten leveren aan Xiaomi Base, zoals hostingdiensten, marketingtools en contentsystemen of andere professionals, wanneer deze communicatie wettelijk verplicht is, of voor de uitvoering van gecontracteerde diensten.

Xiaomi Base heeft met elk van de leveranciers die diensten verlenen aan Xiaomi Base de overeenkomstige behandelingscontracten ondertekend, met als doel te garanderen dat deze leveranciers uw gegevens behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Ze kunnen ook worden doorgegeven aan de staatsveiligheidsdiensten en korpsen in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat.

Banken en financiële instellingen, voor het innen van diensten.

Overheidsinstellingen met bevoegdheid in de sectoren waarin ze actief zijn, wanneer dit is vastgelegd in de geldende regelgeving.

Informatiebeveiliging – Welke beveiligingsmaatregelen implementeren we om uw gegevens te beschermen?

Ter bescherming van de verschillende soorten gegevens die in dit privacybeleid worden weergegeven, zullen de nodige technische beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd om verlies, manipulatie, verspreiding of wijziging te voorkomen.

 • Encryptie van communicatie tussen het apparaat van de gebruiker en de servers van Xiaomi Base.
 • Encryptie van informatie op de eigen servers van Xiaomi Base.
 • Andere maatregelen om toegang tot gebruikersgegevens door derden te voorkomen.
 • In die gevallen waar Xiaomi Base dienstverleners heeft voor het onderhoud van het platform die zich buiten de Europese Unie bevinden, zijn deze internationale overdrachten geregulariseerd in antwoord op de inzet van Xiaomi Base met de bescherming, integriteit en veiligheid van persoonlijke gegevens van gebruikers.

Rechten – Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Xiaomi Base al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt.

U hebt ook het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Xiaomi Base zal stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen, evenals de verleende toestemmingen te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met hallo@xiaomibase.nl

Tot slot informeren wij u dat u zich kunt wenden tot het Europees Agentschap voor Gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties voor elke claim die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid

Xiaomi Base kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en opeenvolgende versies op de Website publiceren. In elk geval zal Xiaomi Base de wijzigingen van dit beleid die van invloed zijn op de gebruikers vooraf bekendmaken, zodat zij deze kunnen accepteren.

Dit privacybeleid is bijgewerkt per 27/12/2020 Xiaomi Base (Nederland). Alle rechten voorbehouden.

Indien gewenst kunt u ook ons cookiebeleid raadplegen.