Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relatie tussen de gebruikers en ons als verantwoordelijke voor deze website bepalen. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u verder navigeert. Xiaomi Base, als verantwoordelijke voor deze website, verbindt zich ertoe de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten inzake het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Deze website voldoet daarom strikt aan de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 inzake gegevensbescherming).

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik (inclusief de loutere toegang) van de webpagina’s van de website xiaomibase.nl, inclusief de inhoud en diensten die daarop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die de website xiaomibase.nl bezoekt (“Gebruiker”) gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de Algemene Gebruiksvoorwaarden die op elk moment van kracht zijn van het portaal xiaomibase.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE ZE VERZAMELEN

Lees ons privacybeleid.

VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie met xiaomibase.nl impliceert. Zo stemt de gebruiker ermee in de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te handelen met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.

Het is verboden de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of op een manier die schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. De inhoud van deze website is verboden: De reproductie, verspreiding of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij met toestemming van de rechtmatige eigenaars; Elke inbreuk op de rechten van de aanbieder of de rechtmatige eigenaars; Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, xiaomibase.nl, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van xiaomibase.nl of derden zou kunnen schaden of dat het portaal (domein aangeven) zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten of op enigerlei wijze het normale gebruik van het web zou kunnen verhinderen. De Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en daarom kan xiaomibase.nl de afwezigheid van virussen of andere elementen die veranderingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of hun elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden, niet garanderen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan xiaomibase.nl worden verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend berust bij xiaomibase.nl, met inachtneming van alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie waarborgen overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

De communicatie tussen gebruikers en xiaomibase.nl maakt gebruik van een beveiligd kanaal, en de verzonden gegevens worden gecodeerd dankzij https-protocollen, daarom garanderen wij de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers wordt gewaarborgd.

CLAIMS EN KLACHTEN

xiaomibase.nl deelt mee dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De Gebruiker kan een klacht indienen door een klachtenformulier aan te vragen of een e-mail te sturen naar hallo@xiaomibase.nl met vermelding van uw naam en achternaam, de afgenomen dienst en/of product en de reden van uw klacht.

De gebruiker/koper kan de claim melden, hetzij via e-mail aan: hallo@xiaomibase.nl, desgewenst door bijvoeging van het volgende claimformulier: De dienst/het product: Gekocht op: Naam van de gebruiker: Adres van de gebruiker: Handtekening gebruiker (alleen indien op papier ingediend): Datum: Reden van de klacht:

PLATFORM VOOR CONFLICTOPLOSSING

Indien het voor u van belang kan zijn, kunt u voor het indienen van uw klachten ook gebruik maken van het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Volgens de bepalingen van de verordeningen, resoluties en wetten van de lidstaten van de Europese Unie, zijn uitdrukkelijk verboden reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, zonder de toestemming van xiaomibase.nl. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van xiaomomihome.nl te respecteren.

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de gehele website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, inhoud (inclusief de structuur, selectie, rangschikking en presentatie daarvan), podcasts, foto’s, audiovisueel materiaal en graphics, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Nederland partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Nederland. In het geval dat een gebruiker of derde partij meent dat er een schending is van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op het web, moet u deze omstandigheid melden aan xiaomibase.nl onder vermelding van:

  • Persoonsgegevens van de belanghebbende die eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten, of de vertegenwoordiging aangeven waarmee hij/zij handelt indien de vordering wordt ingesteld door een andere derde dan de belanghebbende.
  • Vermeld de door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud en de plaats daarvan op de website, de accreditatie van de vermelde intellectuele-eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

EXTERNE LINKS

De pagina’s van de website xiaomibase.nl, kunnen links bevatten naar andere websites en inhoud die eigendom zijn van derden. xiaomibase.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die voor de gebruiker kunnen voortvloeien uit de toegang tot deze links.

Ook zal de gebruiker binnen deze site, pagina’s, promoties, affiliate programma’s vinden die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en identificeert de gebruiker niet.

Informatie verstrekt op deze gesponsorde sites of affiliate links is onderworpen aan het privacybeleid gebruikt op die sites en zal niet worden onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raden wij de Gebruikers sterk aan om het privacybeleid van de gelieerde links in detail te bestuderen.

De Gebruiker die van plan is een link met een technisch apparaat te maken vanaf uw website naar het portaal xiaomibase.nl moet vooraf schriftelijke toestemming krijgen van xiaomibase.nl Het maken van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen xiaomibase.nl en de eigenaar van de site waar de link wordt gemaakt, noch de aanvaarding of goedkeuring door xiaomibase.nl van de inhoud of diensten.

HERZIENINGSBELEID

Op onze website zijn commentaren toegestaan om de inhoud te verrijken en vragen te stellen. Reacties die geen betrekking hebben op het onderwerp van deze website, die laster, beledigingen, persoonlijke aanvallen of disrespect in het algemeen jegens de auteur of andere leden bevatten, worden niet geaccepteerd. Commentaren die duidelijk misleidende of valse informatie bevatten worden ook verwijderd, evenals commentaren die persoonlijke informatie bevatten, zoals privé-adressen of telefoonnummers, en die ons beleid inzake gegevensbescherming schenden.

Reacties die uitsluitend zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, wordt ook niet toegestaan.

Anonieme reacties zijn niet toegestaan, evenmin als reacties van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Reacties die een debat of een standpunt van een andere gebruiker proberen te forceren, worden niet in aanmerking genomen.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De Aanbieder verleent geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website, of de diensten en inhoud ervan;
  • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud;
  • Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving;
  • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld;
  • In geen geval is de aanbieder aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Met een algemeen karakter zijn de relaties tussen xiaomibase.nl en de gebruikers van haar telematicadiensten op deze website onderworpen aan de Ierse wetgeving en jurisdictie.

CONTACT

Mocht een gebruiker vragen hebben over deze voorwaarden of opmerkingen over de website xiaomibase.nl, neem dan contact op met hallo@xiaomibase.nl.